Blue Flower

Al sinds ik een website heb publiceer ik mijn genealogische gegevens.
De eerlijkheid gebied dat ik dit overzicht niet erg regelmatig bijwerk. Maar omdat er sinds het begin toch wel heel veel gegevens toegevoegd zijn, met name via de Links en Van der Kolk takken, is een update op z'n plaats.

Het geupdate overzicht kun je bekijken via deze link.

Possible coat of arms

On this page you find information about a possible coat of arms. The information comes from a Geneologic yearbook from the Rijksarchief (nowadays called Tresoar; www.tresoar.nl)

Coat of arms

  • Devided:
  • I: the Frisian eagle
  • II: cut through
  • A. in red a cut off branch with a down hanging acorn, on the left side a oakleaf and on the right in surculus, everything in gold;
  • B. in silver three green clovers, two and one
  • Crest: in a sprout branch of the shield, but green and with the clover strait up.
  • Covers: red and green.

 

Descendants of Roel Jans (Garijp, The Netherlands 1675 - 1756)
On the tomb-stone of his daughter Mincke (Tietjerk, The Netherlands 1756) is a coat of arms without a oakbranch and with the clovers one on top of the other. The addition comes from the coat of arms of Gerke Ubles, assistant examinor of Achtkarspelen (municipal in The Netherlands), uncle from The wive of Roel, Maeike Binnes, as a seal on a deed of purchaes from 1705, which can be found in Tresoar, in Friesland.

The coat of arms is made by J.H. Wymenga from Drachten, The Netherlands, who also arranged the colorswith help from drs. K.M. van der Kooi

 

Familiewapen Wymenga

 

  • Dield:
  • I: de Fryske earn;
  • II: trochsnien:
  • a: yn read in ôfsniene tûke mei delhingjende ikel, lofts in ikeblêd en rjochts in sprút, alles fan goud;
  • b: yn sulver trije griene klavers, 2 en 1.
  • Helmteken: in útkommende tûke fan it skyld, mar grien en mei de ikel omheech.
  • Dekkleden: read en goud.

 

Neiteam fan Roel Jans (Garyp 1675 - 1756).
Op de grêfstien fan syn dochter Mincke (Tytsjerk 1756) komt it wapen foar sûnder de iketûke en mei de klavers pealsgewiis. De tafoeging is ûntliend oan it wapen fan Gerke Ubles, assessor fan Achtkarspelen, omke fan Roel syn frou Maeike Binnes, as segel op in keapakte fan 1705 yn it Ryksarchyf (tsjintwurdich part fan Tresoar) yn Fryslân.
De kombinaesje is makke troch de ynstjûrder, dy't ek de kleuren ûntwurpen hat (1967), mei advys fan drs. K.M. van der Kooi.
Ynstjûrder: dr. J.H. Wymenga to Drachten

 

 

Familiewapen Wymenga

  • Gedeeld:
  • I: de Friese arend;
  • II: doorgesneden:
  • a: in rood een afgesneden tak met neerhangende eikel, links een eikeblad en rechts in spruit, alles in goud;
  • b: in zilver drie groene klavers, 2 en 1.
  • Helmteken: in uitlopende tak van het schild, maar groen en met de eikel omhoog.
  • Dekkleden: rood en goud.

 ageslacht van Roel Jans (Garijp 1675 - 1756).
Op de grafsteen van zijn dochter Mincke (Tietjerk 1756) komt het wapen voor zonder de eiketak en met de klavers onder elkaar. De toevoeging is ontleend aan het wapen van Gerke Ubles, assessor van Achtkarspelen, oom van Roel zijn vrouw Maeike Binnes, als zegel op in koopakte uit 1705 in het Ryksarchyf (tegenwoordig onderdeel van Tresoar) in Fryslân.De kombinatie is gemaakt door de inzender, die ook de kleuren heeft ontworpen (1967), met advies van drs. K.M. van der Kooi.
Inzender. J.H. Wymenga uit Drachten

 

Op deze pagina vindt u informatie over een mogelijk familiewapen.

De informatie is afkomstig uit een Genealogisch jaarboekje van het Ryksarchyf (tegenwoordig Tresoar)